Nu blitzer edderkoppespind i graner

Baggrund Morgen
Nu blitzer edderkoppespind i graner

Ester Bocks salme fra 1977 er et modernistisk svar på Thomas Kingos gamle salme Nu rinder solen op. Teksten er et opgør med idéen om, at salmer kun kan skrives i romantikkens poetiske sprog, og Bock bruger genkendelige og moderne billeder side om side med sætninger om Gud. Lasse Lunderskov har skrevet melodien, der har en jazzet lyd.

Digtet stammer fra Ester Bocks digtsamling Psalt

Ester Bock har et anseligt forfatterskab bag sig, bl.a. en familiekrønike i seks bind, hvor hun skildrer ændringer i familieformerne i sidste halvdel af det 20. århundrede. I digtsamlingen Psalt (1977) findes nu blitzer edderkoppespind i graner trykt første gang. Titlen Psalt er et ordspil, der går dels på psalteret, dvs. Davidssalmerne i Gamle Testamente, dels er det en hentydning til Jesus’ ord til disciplene i Bjergprædikenen: ”I er jordens salt” (Matthæusevangeliet 5,13).

Teksten trækker tråde til en salme af Kingo

Teksten er skrevet i samme versemål som Kingos Nu rinder solen op, og der er så klare lighedspunkter mellem de to morgensalmer, at man kan se Ester Bocks tekst som et moderne, jordnært svar på Kingos storladne barokdigt. Begge giver udtryk for en umiddelbar glæde over, at natten er til ende, og dagens gerning kan begynde – med liv og lyst og virksomhed.

Bock skriver i et modernistisk sprog

Der har i digtningen været en vis tradition for såkaldt ”poetisk” sprog, hvor kun gloser med rod i den romantiske fortid var brugbare. Selv om de fleste af det 20. århundredes lyrikere har gjort op med denne holdning, har den vist sig ret bestandig i salmedigtningen. Derfor er det usædvanligt, at Ester Bock i denne tekst på modernistisk vis sammenligner sollysets refleks i dugdråberne med fotografens blitzlys og ligeledes overrasker med konkrete sansninger som i slutningen af vers et og begyndelsen af vers to, inden teksten munder ud i bøn om, at Gud vil aktivere ”min dovne krop” til at få lyst at ”gøre nytte”.

Salmerne rummer en selvanklage

I sit forord til Psalt skriver Ester Bock:

Mine salmer er et selvopgør, en selvanklage … i salmeform kan man takke for, at det er muligt at få tilgivelse for, at man næsten ingenting gør – eller i hvert fald slet ikke tilstrækkeligt – for sin nødlidende næste. Imidlertid bliver dét ikke lovsang, men en bodssalme – eller blasfemi.

 

Den manglende tegnsætning vidner om en strømmende kontinuitet

I Højskolesangbogen anvendes stort begyndelsesbogstav og afslutningspunktum ved hvert af sangens vers. I Ester Bocks digt bruger hun ellers kun små bogstaver undtagen i navnet Gud, og hun sætter ikke nogen form for skilletegn. Er det mon for at markere en stadig strømmende kontinuitet – ingen afbrydelser i ”Guds egen tid”?”   

I videoen ovenfor, kan du lytte til Lunderskovs melodi, dog uden Ester Bocks tekst. 

Lunderskovs melodi bygger på jazzharmonier

Lasse Lunderskovs melodi fra 1975 er oprindelig skrevet til Kingos Nu rinder solen op. Den har et jazzharmonisk fundament med højtopbyggede klange, der bestemmer de melodiske spring. Efter seks takters vuggen mellem to akkorder sker der en overraskende vending med et spring op på den formindskede kvint, som kan være svær at ramme og derfor normalt undgås i folkelige melodier. Her har det tonemalerisk virkning og kaster som en blitz lys over landskabet.                                                                                             

Fakta om Nu blitzer edderkoppespind i graner

Nr. 20 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Ester Bock, 1977. 2. vers tilføjet 2004

Melodi: Lasse Lunderskov, 1975

Artiklen er skrevet af Frode Bisgaard, melodibeskrivelse af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere