Op, al den ting, som Gud har gjort

Baggrund Tro

Brorsons salme hedder egentlig Om Skabelsen, men den kendes bedst som Op, al den ting, som Gud har gjort. Salmen fremstiller skabelsens storhed og naturens forunderlige sceneri, måske med reference til det sønderjyske landskab, hvor Brorson i mange år havde sit virke. Melodien kendes allerede i Bøhmen fra 1549.

Brorson mødte pietismen i sine unge år

I sine unge år i Sønderjylland mødte Brorson den strømning, der som noget nyt bølgede ind sydfra, pietismen. Den greb ham med sin fremhævelse af den individuelle tilegnelse af troen som det væsentlige i menneskets forhold til Gud. I overensstemmelse hermed udtrykker hans digtning den personlige religiøse følelse og sindstilstand, jf. Højskolesangbogens Den yndigste rose er funden og Her vil ties, her vil bies.

I sønderjylland har man altid sunget Brorson

Op, al den ting, som Gud har gjort har som originaltitel Om Skabelsen. Den blev første gang trykt i Nogle Psalmer om Troens Grund fra 1734 og siden medtaget i Brorsons salmebog, Troens rare Klenodie (sjældne kostbarhed), 1739. Salmebogen fik stor udbredelse i pietistiske kredse, men vandt først indpas i kirken o. 1850, efterhånden som pietismen blev til ”lægmandsbevægelsen Den indre Mission”. Velsagtens på grund af Brorsons tilknytning til landsdelen – født i Randerup, præst i Tønder, biskop i Ribe – har man i Sønderjylland sunget Brorson, siden Brorsons dage. Af originaltekstens 15 vers gengiver Højskolesangbogen versene 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 15.

Christian 6. blev grebet af sangen

I et mundret sprog fremstilles naturens forunderlige sceneri, måske ikke uden en vis lokalkolorit. Enge og fugleliv i vers fem kunne meget vel referere til marsken eller egnen omkring Løgumkloster, hvor Brorson havde sit virke i nogle år.

Skabelsens storhed bliver grundlag for det personlige kristelige livssyn, som salmen giver udtryk for: Gud er så ufatteligt stor, at jeg’et i ydmyghed erkender sin intethed. Slutverset kan kun opfordre til lovprisning.

Det fortælles, at Christian 6., der selv bekendte sig til pietismen, følte sig så ramt af vers to, at han gjorde den hidtidige ”dansk og tredjepræst” i Tønder til stiftsprovst i Ribe.

Op, al den ting, som Gud har gjort

1. Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

2. Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

3. Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

4. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

5. Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?

6. Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

7. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

8. Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?

9. Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

10. Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

Ordforklaringer

1.1-2 Op… prise: en opfordring til enhver skabning om at rejse sig og lovprise skaberværket
3.4   om det kun ret at tale: at sige noget, der virkelig er dækkende
6.1-4 Skønt havet er så dybt og uudgrundeligt, forestiller digteren sig, at der også dér er skabninger, der lovsynger Gud (de mange munde)
7.3 enhver: hver stjerne
8.2   til Gud i ånden farer: drømmer, forestiller mig i Guds rige
9.4   rige: (her) magt

Melodien er fra Bøhmen

Melodien er trykt i Geistliche Lieder, Leipzig 1586, men kendes i Bøhmen allerede fra 1549. Den er todelt og danner en smuk bue, hvor første del fra grundtonen gradvis når toptonen oktaven over, hvorefter anden del lige så roligt søger tilbage til udgangspunktet. 

Fakta om Op, al den ting, som Gud har gjort

Nr. 39 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: H.A. Brorson, 1734

Melodi: Tjekkisk sangbog, 1576

Artiklen er skrevet af Jens Elkjær Pedersen, melodibeskrivelse af Karen Bjerre.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere